LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
PILIŲ TYRIMO CENTRAS ,,LIETUVOS PILYS“
VILNIAUS PILIŲ DIREKCIJA
LENKŲ INSTITUTAS VILNIUJE
ITALŲ KULTŪROS INSTITUTAS

NATIONAL ART MUSEUM OF LITHUANIA
CASTLE RESEARCH CENTRE „CASTLES OF LITHUANIA“
DIRECTORATE OF THE VILNIUS CASTLES
INSTITUTE OF ITALIAN CULTURE IN VILNIUS
POLISH INSTITUTE IN VILNIUS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS
VALDOVŲ RŪMAI
IR JŲ ATKŪRIMAS
EUROPINĖS PATIRTIES KONTEKSTE

THE PALACE OF THE GRAND DUKE’S OF LITHUANIA
AND ITS RESTORATION
OBSERVED FROM A EUROPEAN CONTEXT


Vilnius
2006 m. spalio 11–12 d.
11–12 October 2006

Taikomosios dailės muziejus
Museum of Applied Art
Arsenalo g. 3A


Konferencijos rėmėjai /
Sponsors of the Conference

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija
Directorate Coordinating the Activities
to Mark Lithuania‘s Millenium

Valdovų rūmų paramos fondas
Royal Palace Restoration Foundation

Italų kultūros institutas
Institute of Italian Culture in Vilnius

Programa / Programme

Spalio 11 d., trečiadienis / 11 October, Wednesday

9.00-9.30 Konferencijos atidarymas / Opening of the Conference
Romualdas Budrys, Eduardas Kauklys, Saulius Andrašūnas

I posėdis / 1st Session
Moderatorius / Moderator Prof. Kęstutis Paulius Žygas

9.30–10.00 Dr. Napaleonas Kitkauskas (Vilnius)
Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų architektūros retrospektyvinis vaizdas pagal tyrimų duomenis /
Architectural retrospective view of the Grand Duke‘s Palace of Vilnius‘Lower castle

10.00–10.30 Rimas Grigas (Vilnius)
Valdovų rūmų atkūrimo architektūrinė vizija /
The architectural vision of the reconstruction of the Grand Duke‘s Palace

10.30–11.00 Kavos pertrauka / Coffee break

11.00–11.30 Piotr Stępień (Krokuva / Crakow)
Rekonstrukcija ir kūryba restauruojant Vavelio pilį /
Reconstruction and creative works in the restoration process of the Wawel Castle

11.30–12.00 Dr. Piotr Majewski (Varšuva / Warsaw)
Varšuvos karališkosios pilies atstatymas 1971–1980 m. Apmąstymai po 35 metų / Reconstruction of the Royal Castle in Warsaw 1971–1980. Reflections after 35 years

12.00–12.30 Anatolij Bachtin (Karaliaučius / Kaliningrad / Königsberg)
Karaliaučiaus pilies istorija po 1945 metų /
The history of the Königsberg Castle after 1945

12.30–14.30 Pietų pertrauka / Lunch break

II posėdis / 2d Session
Moderatorius / Moderator Dr. Vydas Dolinskas

14.30–15.00 Prof. Dirk Syndram (Drezdenas / Dresden)
Drezdeno rezidencinė pilis: tarp pilies muziejaus ir muziejinės pilies / The Dresden Residential Palace - between the Castle museum and the Castle as a museum

15.00–15.30 Wilhelm von Boddien (Berlynas / Berlin)
Berlyno rūmų rekonstrukcija į Humbolto forumą – iššūkis Vokietijai / The Reconstruction of Berlin Palace as Humboldt-Forum: a challenge for Germany

15.30–16.00 Dr. Meinolf Siemer (Miunchenas / München)
Miuncheno rezidencijos sunaikinimas ir atstatymas. Valdovų rūmai, muziejus, kultūros centras, renginių vieta /
Destruction and Reconstruction of the Munich Residential palace. A ruler's palace, museum, cultural centre and venue for events

16.00–16.30 Kavos pertrauka / Coffee break

16.30–17.00 Dr. Guido Hinterkeuser (Berlynas / Berlin)
Karo metu sunaikintų vokiečių pilių interjerų atkūrimas. Argumentai po 1945 m. / Reconstructions of interiors in war-damaged German Palaces – arguments since 1945

17.00–17.30 Gábor Virágos (Budapeštas / Budapest)
Batorų giminės senoji rezidencija Nyirbatore (Vengrija): tyrimas ir rekonstrukcija / The ancient residence of the Bathory family at Nyirbator (Hungary): research and reconstruction

17.30–18.00 Dr. Marco Borella (Ferara / Ferrara)
Este pilis Feraroje. Paminklo transformacija iš administracinio pastato į kultūros centrą /
Este Castle in Ferrara. The transformation of a monument from the administration building into the cultural centre

18.00–18.30 Dr. Ramūnas Kondratas (Vašingtonas / Washington)
Restauravimas ir interpretacija: Gubernatoriaus rūmai Williamsburge,Virginijoje (JAV) / Restoration and Interpretation: the Governor‘s Palace at Williamsburg, Virginia (U.S.A)

18.30–19.00 Diskusijos / Discussions

Spalio 12 d., ketvirtadienis / 12 October, Thursday

III posėdis / 3d Session
Moderatorius / Moderator Gintautas Striška


9.00–9.20 Dr. Raimonda Ragauskienė (Vilnius)
Lietuviškas Žygimanto Augusto dvaras (1548–1572): fikcija ar realybė / Lithuanian court of Sigismundus Augustus (1548-1572): fiction or reality

9.20–9.40 Dr. Elmantas Meilus (Vilnius)
1660–1661 m. Vilniaus pilių atsiėmimo istorijos problemos / Historical problems of the retake of Vilnius Castles’ (1660-1661)

9.40–10.00 Prof. Mečislovas Jučas (Vilnius)
Valdovų rūmų Vilniuje sunykimas ir nugriovimas /
Decay and demolition of the Grand Duke‘s Palace in Vilnius

10.00–10.20 Dr. Aivas Ragauskas (Vilnius)
Politinis ir religinis gyvenimas Vilniaus Žemutinėje pilyje pagal senąją spaudą (XVII a. antra pusė – XVIII a.) / Political and religious life in Vilnius Lower Castle according to old printing (the second half of the 17th – the 18th centuries)

10.20–10.40 Domininkas Burba (Vilnius)
XVIII a. pabaigos Vilniaus pilies rezidencinių rūmų posesijų ir jų savininkų identifikacijos / Identification of possessions and its owners in the residential palace of Vilnius Castle (the end of the 18th century)

10.40–11.00 Kavos pertrauka / Caffee break

11.00–11.20 Dr. Liudas Glemža (Vilnius)
Ryšiai tarp Vilniaus miesto ir pilies XVI–XVIII a. /
Relationships between the Vilnius town and the Castle in the 16th – 18th centuries

11.20–11.40 Prof. Jūratė Trilupaitienė (Vilnius)
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus rūmų XVI–XVII a. muzikinė kultūra europiniame kontekste /
The 16th-17th century‘s musical culture of the Grand Duke‘s Palace of Vilnius in the European context

11.40–12.00 Dr. Birutė Rūta Vitkauskienė (Vilnius)
Vilniaus Žemutinės pilies renesansinių koklių ikonografiniai šaltiniai / Iconographic sources of the Renaissance tiles from Vilnius‘ Lower Castle

12.00–12.20 Rasa Abramauskienė (Vilnius)
Valdovų rūmų židinių rekonstrukcijos / Reconstructions of the hearths in the Grand Duke‘s Palace

12.20–14.20 Pietų pertrauka / Lunch break

IV posėdis / 4th Session
Moderatorius / Moderator Dr. Liudas Glemža

14.20–14.40 Ėrika Striškienė (Vilnius)
Valdovų rūmų grindų danga archeologinių tyrimų duomenimis / Floor cover of the Grand Duke’s Palace according to the records of archaeological investigations

14.40–15.00 Gintautas Striška (Vilnius)
Langų stiklas Vilniaus Žemutinės pilies archeologinių tyrimų duomenimis / Stained glass windows according to the data of archaeological research of Vilnius‘ Lower Castle

15.00–15.20 Dr. Rūtilė Pukienė (Vilnius)
Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos užstatymo raidos dendrochronologiniai tyrimai / Dendrochronological investigation of the development of the Vilnius’ Lower Castle territory

15.20–15.40 Irutė Kaminskaitė (Vilnius)
Vilniaus Žemutinės pilies archeologinės medienos tyrimai ir išsaugojimo perspektyvos / Investigations and preser-vation of archaeological wood from Vilnius‘ Lower Castle

15.40–16.10 Audronis Katilius (Vilnius)
Autentas, jo išsaugojimo ir eksponavimo metodiniai bei architektūriniai sprendimai Valdovų rūmuose / An original, the architectural and methodical solutions of its preservation and exhibiting in the Grand Duke‘s Palace

16.10–16.30 Kavos pertrauka / Coffee break

16.30–17.00 Prof. Kęstutis Paulius Žygas (Tempe, JAV / U.S.A)
Žvilgsnis į relikvijų, valdovų koplyčių ir piano nobile svarbesnius pavyzdžius bei sąryšius / Relating Relics, Royal Chapels, and the piano nobile – some Seminal Solutions

17.00–17.20 Dr. Vydas Dolinskas (Vilnius)
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje: istorinė ir numatoma funkcija, interjerai ir ekspozicijos / The Palace of the Grand Duke‘s of Lithuania in Vilnius: historical and prospective function, interiors and expositions

17.20–17.40 Dr. Daiva Steponavičienė (Vilnius)
„Pilies festivalis“ – LDK Vilniaus dvaro kultūros atkūrimas ir sklaida / „Castle festival“– restoration and spread of culture of Vilnius Court of the Grand Duchy of Lithuania

17.40–18.00 Prof. Vytautas Urbanavičius (Vilnius)
Herbas ir ordinas. Filmas / Coats of arms & order. Film

18.00–19.00 Diskusijos ir konferencijos uždarymas /
Discussions and closing of the Conference

Informacija / Information Tel., Fax: +370 5 260 89 47; mail: vydas@ldm.lt

<< Atgal