Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“ galima įsigyti mūsų išleistas knygas be prekybinio antkainio.....

Mūsų rėmėjai:

 

LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ REZIDENCIJA VILNIUJE

sudarytojas Vytautas Urbanavičius

Leidinį sudaro nedideli teminiai straipsniai su spalvotomis iliustracijomis, parengtais Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ darbuotojų – Lietuvos valdovų rūmų tyrėjų – archeologų, architektų, istorikų, menotyrininkų, kelis dešimtmečius kaupusių ir tyrinėjusių pagrindinę LDK rezidenciją. Aprašoma pačių rūmų istorija, pradedant pilies statybos etapais, baigiant gynybinės sistemos nunykimu ir rezidencijos virtimu reprezentaciniais rūmais, galiausiai – jų smukimu ir tuometinės valdžios sprendimais griūvančių rūmų atžvilgiu. Pristatomi didžiųjų kunigaikščių rezidencijos archeologiniai, architektūriniai, istoriniai tyrimai, restauratorių darbai, visuomenės ir valdžios požiūris į rūmus, jų tyrimus ir atkūrimo idėją. Atskirai pateikiama Lietuvos valdovų dinastijos istorija nuo pačių pirmųjų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdymo, nesigilinant į jų rezidencijos lokalizavimo klausimą, iki paskutiniųjų elekcinių valdovų, kurie pusę valdymo laiko praleisdavo Lenkijos karalystėje. Aprašoma dvaro sudėtis, tarnyba, buitis ir kasdienybė, istorinis kultūrinis kontekstas. Knyga gausiai iliustruota archeologinių radinių nuotraukomis, graviūromis ir paveikslais. Jos gale pateiktos santraukos anglų ir rusų kalbomis.

 

Tiražas baigėsi.....

 

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ŽYGIMANTO AUGUSTO
DVARO SĄSKAITOS (1543–1548)
1544 XI 15–1546 XI 15
1 knyga

parengė Darius Antanavičius, vertė Sigitas Narbutas

Šiuo tomu pradedamos publikuoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 1543–1548 m. dvaro sąskaitos. Pirmoji skelbiama knyga, apimanti 1544 m. lapkričio 15 d. – 1546 m. lapkričio 15 d. laikotarpį. Skaitytojas joje ras išsamių žinių apie Žygimanto Augusto dvaro funkcionavimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje Vilniuje, kaip antai: dvaro virtuvės ir arklidžių aprūpinimą maisto ištekliais ir pašarais, valdovo kelionių už Vilniaus ribų organizavimą, smulkias Žemutinėje pilyje vykdytų statybų sąskaitas. Skelbiamas šaltinis teikia daug unikalių žinių apie XVI a. vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės materialinę kultūrą ir finansus. Knyga skiriama profesionaliems istorijos tyrinėtojams, visiems gimtosios istorijos mylėtojams.

 

Kaina: 8,69 €
(30 Lt)

 

VALENTINO SAURMANO LAIŠKAI IMPERATORIUI FERDINANDUI I
IŠ ŽYGIMANTO AUGUSTO VILNIAUS DVARO
(1561–1562 m.)

Šv. Romos Imperijos diplomato Valentino Saurmano laiškai, rašyti imperatoriui Ferdinandui I iš Žygimanto Augusto Vilniaus dvaro 1561–1562 m., atskleidžia platų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės užsienio politikos klausimų spektrą, kurie buvo svarstomi ir sprendžiami Lietuvos sostinėje Vilniuje. Laiškai atveria sudėtingų dinastinių, teritorinių ir ideologinių konfliktų eigą, vakarietiškų diplomatinių derybų tradiciją ir praktiką. Publikuojami laiškai – reikšmingas šaltinis ne tik Lietuvos ir Lenkijos užsienio politikos klausimams, bet ir viso Vidurio ir Rytų Europos regiono tarpvalstybinių santykių problemoms XVI a. viduryje giliau pažinti. Laiškai skelbiami originalo ir lietuvių kalbomis, lydimi išsamių komentarų, pabaigoje yra asmenų, vietovių ir dalykų rodyklė.

 

Kaina: 5,79 €
(20 Lt)

VILNIAUS ŽEMUTINĖ PILIS XIV A. - XIX A. PRADŽIOJE
2005-2006 m. tyrimai

Pristatomas mokslinių straipsnių rinkinys Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje: 2005 – 2006 metų tyrimai pratęsia ir papildo Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Lietuvos istorijos instituto iniciatyva 2006 m. pasirodžiusią istorikų ir menotyrininkų parengtą knygą Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje: 2002 – 2004 m. istorinių šaltinių paieškos (sudarytoja Raimonda Ragauskienė). Skirtingai nei pirmojoje knygoje, kuri tarsi apibendrino ir susumavo 2002 – 2004 m. istorinių tyrimų rezultatus, šioje knygoje visuomenei yra pristatoma tik dalis tyrinėjimų, kuriuos organizuoja Pilių tyrimo centras, tame tarpe ir istorinių, tačiau pasirinktas gerokai platesnis tyrimų spektras. Šalia istorinių tyrimų skelbiamos ir archeologinių radinių pagrindų parengtos publikacijos ir studijos. Todėl straipsniai yra suskirstyti remiantis chronologiniu principu į tris dalis pagal savo pobūdį: istorinius tyrimus (Pilies istorija), archeologinių radinių pagrindu atliktus tyrimus (Pilies archeologija) ir istorinės medžiagos paieškų bei svarbių radinių Vienos, Drezdeno, Berlyno ir Maskvos archyvuose bei rankraštynuose apibendrinimus (Istorinės medžiagos paieškos).
Pristatomas leidinys – tai penkiolikos autorių darbas. 2005 – 2006 m. publikacijai buvo parengti Raimondos Ragauskienės, Aivo Ragausko, Elmanto Meilaus, Mariaus Sirutavičiaus, Valdo Rakučio, Domininko Burbos, Eduardo Remeco moksliniai straipsniai. 2006 m. buvo pradėti ir 2007 m. baigti rengti archeologų Ėrikos Striškienės, Gintauto Striškos, Irenos Kaminskaitės, archeologinių radinių pagrindu sudaryti Rutilės Pukienės ir Rasos Abramauskienės, istoriniai Jūratės Kiaupienės, Ingos Ilarienės, Liudo Glemžos straipsniai. Publikacijos yra parengtos 2005 – 2006 m. tyrimų - surinktos istorinės ir apibendrintos archeologinės medžiagos - pagrindu. Išimtį sudaro paskutinis straipsnis (autorius L. Glemža), kuriame pristatoma kartografinė medžiaga iš Maskvos karo istorijos archyvo Lietuvą pasiekė tik šiais metais. 2006 m. lapkričio pradžioje Lietuvos dailės muziejaus ir Pilių tyrimo centro surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Valdovų rūmai ir jų atkūrimas“ visuomenei buvo pristatyta dalis parengtų ir rengiamų tyrimų šiai publikacijai. Pranešimus skaitė R. Ragauskienė, E. Meilus, A. Ragauskas, D. Burba, R. Abramauskienė, L. Glemža.

Tiražas baigėsi.....

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALEKSANDRO JOGAILAIČIO DVARO SĄSKAITŲ KNYGOS (1494–1504)

Publikacijoje skelbiamos trys ankstyviausios Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio (1461–1506) dvaro sąskaitų knygos, apimančios 1494–1504 m. laikotarpį. Lietuvos istorijos tyrinėtojai ir paprasti ja besidomintys žmonės čia ras daug vertingos informacijos apie Aleksandro Jogailaičio dvaro gyvenimą. Publikacija parengta lotynų ir lietuvių kalbomis. Knygoje taip pat yra išsamios rodyklės originalo ir lietuvių kalbomis.

Kaina: 8,69 €
(30 Lt)

Vytautas Skučas
METALŲ KOROZIJA

Knygoje pateikiami Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto doc. dr. Vytauto Skučo metalų korozijos kurso paskaitų konspektai (teorinė dalis), skaityti tiek chemikams, tiek ir pasirinkusiems restauravimo technologo specialybę. Medžiaga papildyta specialiomis žiniomis apie archeologinių radinių metalo korozijos ypatumus. Atskiroje – praktinėje – dalyje supažindinama su Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ restauravimo skyriaus archeologinių radinių konservavimo ir restauravimo darbais. Juos atliekant, pirmą kartą buvo panaudoti nauji valymo ar konservavimo būdai.

Kaina: 1,16 €
(4 Lt
)

VILNIAUS ŽEMUTINĖ PILIS XIV A. - XIX A. PRADŽIOJE
2002-2004 m. istorinių šaltinių paieškos

Pristatomas leidinys yra dvylikos autorių kolektyvo dvejus su pusę metų trukusių duomenų apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) valdovų rūmus ir visą Vilniaus Žemutinės pilies kompleksą paieškų rezultatas. Tai savotiška 2002–2004 m. Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Lietuvos istorijos instituto darbuotojų vykdytų nuoseklių rašytinių šaltinių bei ikonografijos minėta tematika paieškų ataskaita. Šaltinių paieškos, jų apibendrinimai buvo atliekami jau prasidėjus Valdovų rūmų atkūrimo darbams, tad pateikiamas leidinys kaip tik atspindi turimų žinių apie šį vieną reikšmingesnių Lietuvos paveldo objektų jo atkūrimo metu išsamumą. Dauguma čia skelbiamų tekstų dar nebuvo įtraukti į mokslinę apyvartą, leidinyje publikuojami pirmą kartą, nedidelę dalį sudaro jau gerai žinomi, atskirais atvejais ne sykį skelbti istoriniai šaltiniai.

Šiandien turimos žinios – rasti nauji šaltiniai, taip pat jau publikuotų reikšmingesnių duomenų įvertinimas ir pateikiamas leidinyje „Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. – XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos.“ Leidinys yra pirmas tokio pobūdžio bandymas siekiant pristatyti Valdovų rūmus ir Vilniaus Žemutinės pilies ansamblį kaip reikšmingą Lietuvos istorijos ir kultūros paminklą istorinių šaltinių šviesoje. Archeologiniai tyrimai ir apibendrinimai jame nėra aptariami. Didžiąją publikuojamos medžiagos dalį, kaip jau minėta, sudaro naujai atrasti, dar neskelbti šaltiniai. Be to, 2002–2003 m. peržiūrint publikuotą medžiagą apie Valdovų rūmus, į šį leidinį buvo atrinkta svarbesnė ar primiršta ir šiandien naujai galima vertinti informacija. Taip pat dėl teiginių pagrįstumo šaltinių visumos analize atskirais atvejais pateikiami kai kurių tyrinėtojų (pvz., Danutos Quirini-Popławskos, Henryko Lulewicziaus) duomenys, reikšmingi Valdovų rūmų teatro ar dvaro problematikai.

Leidinyje keliami du pagrindiniai tikslai. Dominuoja taikomasis aspektas – surinktos žinios apie rūmų ir komplekso plėtrą, Žygimanto Augusto laikais ir XVII a. pradžioje vykdytas statybas, naudotas medžiagas, atskiras interjero detales ir pan. patarnaus rūmų atkūrimo darbuose. Ruošiant ekspoziciją ir vėliau pritaikant atkurtus rūmus pravers surinkti duomenys apie gyvenimo ritmą, pilies pareigūnus, bendrą sociokultūrinę aplinką. Taip naujos žinios, apibendrinimai turėtų svariai prisidėti prie pagrindinio Lietuvos tūkstantmečio programos projekto – tikslesnio Valdovų rūmų atkūrimo ir jų pritaikymo. Leidinys turi ir mokslinę reikšmę: daugeliu atveju skelbiami visiškai nauji, istoriografijai nežinomi istoriniai šaltiniai, taip pat pagal juos parengti įvadiniai mokslininkų straipsniai. Leidinyje skaitytojas ras nemažai mokslinių naujienų ir naujų įžvalgų. Visa tai atskleidžia sudėtingą ir neretai prieštaringą Valdovų rūmų likimą, taip pat prisideda prie bendrųjų Lietuvos sostinės, LDK, jos politinės, socialinės ar kultūrinės raidos problemų tikslinimo ir sprendimo.

Kaina: 5,79 €
(20 Lt)

 

 

Eduardas Remecas

Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis

2002 m. liepos mėnesį, kasinėjant Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų teritoriją, buvo rastas unikalus pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pinigų lobis, kuriame buvo 63, daugiausia Jogailos ir Vytauto, monetos. Pirmą kartą vienoje vietoje suradus penkių LDK tipų monetas, baigėsi 200 metų trukusios mokslininkų diskusijos dėl jas kaldinusių valdovų vardų bei galimų kaldinimo datų. Eduardo Remeco publikacijoje pateikiama pirmųjų lietuviškų pinigų tyrinėjimų apžvalga, išsamūs Žemutinės pilies lobio tyrimų duomenys, visų monetų nuotraukos, yra angliška studijos santrauka.
Knygos dailininkas – Arūnas Prelgauskas, redaktorė – Marytė Slušinskaitė, vertėja – Aistė Bakutytė. Lobio restauratorė - Rita Povilovska.

Puikios kokybės monetų iliustracijos bei plati reziumė anglų kalba

Kaina: 2,32 €
(8 Lt
)


Vilniaus žemutinės pilies rūmai, tomas 1
(1988 metų tyrimai)


Leidinys, supažindinantis su Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologiniais ir architektūriniais tyrimais, radinių restauravimu.

Iliustracijos, reziumės anglų bei rusų kalbomis.

Kaina: 2,61 €
(9 Lt
)

 

Vilniaus žemutinės pilies rūmai, tomas 2
(1989 metų tyrimai)


Tęstinis leidinys, supažindinantis su Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologiniais ir architektūriniais tyrimais, radinių restauravimu.

Iliustracijos, reziumės anglų bei rusų kalbomis.

Kaina: 0,29 €
(1 Lt
)

 

Vilniaus žemutinės pilies rūmai, tomas 3
(1990-1993 metų tyrimai)Tęstinis leidinys, supažindinantis su Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologiniais ir architektūriniais tyrimais, radinių restauravimu.

Iliustracijos, reziumės anglų bei rusų kalbomis.

Kaina: 0,29 €
(1 Lt
)

 

Vilniaus žemutinės pilies rūmai, tomas 4
(1994-1995 metų tyrimai)Tęstinis leidinys, supažindinantis su Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų archeologiniais ir architektūriniais tyrimais, radinių restauravimu.

Iliustracijos, reziumės anglų bei rusų kalbomis.

Kaina: 1,16 €
(4 Lt
)


Vilniaus žemutinės pilies rūmai, tomas 5
(1996-1998 metų tyrimai)

 

Šis straipsnių rinkinys – tai penktasis tęstinio leidinio tomas, kuriame pateikiami Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorijos 1996-1998 metų architektūrinių ir archeologinių tyrimų duomenys. Leidinys gausiai iliustruotas brėžiniais ir radinių nuotraukomis, yra angliškos ir rusiškos straipsnių santraukos.
Atsakingasis redaktorius – Vytautas Urbanavičius, redaktorė – Roma Sabaliauskaitė, į anglų k. vertė Laima Kitkauskienė ir Zita Jarašienė, į rusų k. – Nina Gilytė.
Knygos leidimą parėmė Valdovų rūmų paramos fondas.

Spalvotos ir juodai baltos iliustracijos, reziumės anglų bei rusų kalbomis.

Tiražas baigėsi.....

 

Stasys Samalavičius
An outline of Lithuanian history

Tai trumpa Lietuvos istorija, parašyta angų kalba. Knyga originali, parengta autoriaus anglų kalba skaitytų paskaitų pagrindu.

Kaina: 2,61 €
(9 Lt
)

 

Stasys Samalavičius
Almantas Samalavičius
Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Situacija beveik paradoksali — turėdami unikalų europinio masto barokinio meno paminklą (kokia galime laikyti Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčią), iki šiol nesame deramai suvokę jo reikšmės mūsų krašto kultūrai, neturime išsamesnės šį kūrinį analizuojančios studijos. Suvokdami, jog nebepakanka nedidelių, turistų poreikiams skirtų apybraižų, apibūdinančių vieną ar kitą iškilesni mūsų architektūros paminklą, autoriai ryžosi bent iš dalies užpildyti spragą, žiojėjančią barokui skirtoje literatūroje, imdamiesi platesnės Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčios meninės analizės. Rašydami šį darbą, autoriai stengėsi išvengti menotyroje dažno polinkio į sausą mokslinį stilių. Įnešdami savąjį indėlį į Lietuvos baroko tyrinėjimus, autoriai tikisi pažadinti skaitytojo susidomėjimą šio stiliaus meno palikimu, o visų pirma brandžiausiu mūsų krašto baroko paminklu — Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Tiražas baigėsi.....

 

Gintautas Rackevičius
Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a.

Šaulių ginklai buvo riterių niekinami ir laikomi negarbingais, todėl suprantama, kad betarpiškai kovas Lietuvoje aprašantys kronikų autoriai, įamžindami savo kilmingų užsakovų žygius mažai kreipė dėmesį į nekilmingų šaulių šaunumą. Lietuvos istorinės raidos ypatybės, kaip ir kitų Europos kultūrinio regiono pakraščių – kur rašytinių šaltinių duomenys yra lygiaverčiai archeologinių tyrimų metu gaunamai informacijai. Ginkluotės tyrinėtojai yra atkreipę dėmesį, kad vakarinių Lietuvos kaimynų karyboje buvo labiau naudotas arbaletas, o rytinių – lankas. Arbaleto ir lanko panaudojimo karyboje santykis atspindi visuomenės struktūrą, ginamosios ginkluotės išsivystymą ir kitus ne mažiau svarbius istorinius procesus. Koks šių ginklų tarpusavio santykis Lietuvoje, kokia šių rankinių šaulių ginklų raida vėlyvuoju jų panaudojimo karyboje laikotarpiu – geriausiai parodo apibendrinama Lietuvos pilių archeologinių tyrimų medžiaga.

Kaina: 1,74 €
(6 Lt)

Recenzija

 

Adolfas Tautavičius
Lietuvos archeologijos bibliografija
1782-1998 m.

Bibliografija apima knygas, straipsnius, laikraščių korespondencijas ir žinutes. Recenzijos nurodomos prie recenzuojamų knygų ar straipsnių. Įtrauktos knygos, straipsniai apie buvusių Rytprūsių (dab. Karaliaučiaus – Kaliningrado sritis), Lenkijos šiaurinės dalies, vakarinio Baltarusijos pakraščio bei pietinės Latvijos paminklų tyrimus ir radinius, nes ten gyveno tos pačios baltų gentys (skalviai, nadruviai, jotvingiai, lietuviai, sėliai, žiemgaliai, kuršiai) kaip ir Lietuvoje. Nurodomi straipsniai ir straipsneliai skirti paminklų apsaugai, kadangi archeologiniai paminklai sudaro žymią mūsų kultūros paveldo dalį. Laikraščių žinutės apie archeologinių paminklų ardymą, savavališkus jų kasinėjimus, atsitiktinius radinius, monetų lobius papildo negausius ir nepilnus archyvų duomenis.
Stengtasi bibliografuoti ir darbus apie senąją architektūrą, pilis, nes pastatų liekanas dažnai tenka rasti archeologams. Nurodomi paleoantropologų darbai, nes jie tiria archeologų surinktą medžiagą, o kartu papildo archeologų žinias, praplečia jų akiratį. Panašiai traktuoti ir geologų, paleogeografų darbai.
Bibliografuoti kalbininkų darbai, skirti baltų etninei istorijai, baltų santykiams su ugrofinais, slavais ir kitomis gentimis, kadangi šių darbų autoriai kartais remiasi archeologinių tyrimų duomenimis, o archeologams savo ruožtu tenka naudotis kalbininkų išvadomis. Įtraukti taip pat baltų mitologijai, senajai religijai skirti darbai.
Į šią bibliografiją įrašytos knygos, straipsniai, žinutės apie Lietuvoje rastus monetų lobius ir pavienes monetas, bet neregistruoti su archeologija nesusiję darbai apie monetų kalyklas, monetų spaudų raižytojus bei banknotus. Jie parašyti remiantis rašytiniais šaltiniais.
Pridedamos trys rodyklės – pavardžių (į ją neįtraukti kriptonimai ir slapyvardžiai), geografinė ir dalykinė.

Kaina: 2,90 €
(10 Lt
)

Recenzijos, apžvalgos

 

 

Adolfas Tautavičius
Vidurinis geležies amžius Lietuvoje

Vidurinis geležies amžius apima m. e. I tūkstantmečio vidurį ir antrąją pusę. Kaip atskiras mūsų protėvių kultūros istorijos laikotarpis Lietuvos archeologijoje jis išskirtas tik prieš 50—60 metų, dar neturi galutinai nusistovėjusių chronologinių ribų. Jos greičiausiai ir ateityje keisis, kai susikaups kiek daugiau duomenų, kai galėsime tiksliau datuoti kai kuriuos radinius bei kai kurių reiškinių pradžią. Šis beveik šešis šimtmečius trukęs laikotarpis buvo svarbus ūkio ir visuomenės raidai, o ypač — etninei istorijai, nes šio tarpsnio pradžioje susidarė genčių sąjungos, kurios egzistavo XIII a. pradžioje kuriantis Lietuvos valstybei.
Nagrinėjamas laikotarpis išstudijuotas nevienodai dėl archeologinės medžiagos trūkumo. Pirmiausia, mažai jos yra iš plotų, kuriuose gyveno jotvingiai-sūduviai, sėliai, skalviai ir lamatiečiai. Antra,— pagrindinis šaltinis yra kapuose rasti daiktai, nes V— IX a. gyvenvietės dar labai menkai tyrinėtos, o piliakalniuose šio meto radinių beveik nėra, mat ant jų stovėjusios pilys tada buvo negyvenamos. Trūkstamus duomenis apie pastatus, ūkį bandyta kiek papildyti kaimyninių baltų sričių tyrinėjimų duomenimis.
Knygoje aptariamos genčių sritys, įrankiai, ginklai, papuošalai bei kita buitinė medžiaga, taip pat šiek tiek apžvelgti socialiniai procesai, tikėjimas. Vidurinis geležies amžius iš esmės tik pradedamas tirti. Todėl ir čia pateikiami duomenys, prielaidos yra tik pagrindas toliau nagrinėjant šį laikotarpį. Kiekvienas knygos skyrius ar radinių grupė galėtų ir turėtų susilaukti atskiros studijos.
Darbas parašytas 1982—1986 m. Lietuvos istorijos institute. Dabar jis kiek papildytas 1986—1995 m. skelbtais tyrimų duomenimis. Liko mažai panaudota tebetiriamo Marvelės (Kaunas) bei 1983—1989 m. kasinėto Žvilių (Šilalės raj.) kapinynų medžiaga. Apie juos tyrinėtojai rengia monografijas.

Kaina: 1,45 €
(5 Lt)

 

 

Daiva Steponavičienė
Petras Tarasenka

Lietuvos archeologinėje literatūroje yra nemažai žymių mokslininkų vardų, bet kol kas nė vienas iš jų nesusilaukė bibliografų dėmesio. Ši biografinė apybraiža ir būtų bandymas užpildyti vieną iš tų spragų. Ilgai nepripažintas mokslininku, dažnai nesuprastas ir išjuoktas, Petras Tarasenka vis tik yra neatsitiktinis žmogus archeologijos moksle.
Per karus dingo daug vertingos medžiagos, susijusios su ankstyvuoju P. Tarasenkos gyvenimo laikotarpiu: biblioteka, korespondencija, pradėta kaupti archeologinė dokumentacija ir pan., todėl sunkiausia buvo surinkti tas šykščias žinias, retai pasitaikančias užuominas apie P. Tarasenkos vaikystę ir jaunystę. Čia gelbėjo tik jo paties vėliau, įsidarbinant, rašytos autobiografijos, įvairūs pokalbiai su žurnalistais ir kt.
Didžiausią apybraižos dalį sudaro P. Tarasenkos archeologinė bei literatūrinė veikla. Ji aptariama, naudojantis periodinėje spaudoje pasitaikančiais straipsniais, knygų recenzijomis, o taip pat rankraščiais ir dokumentine medžiaga, kurios didžioji dalis yra saugoma Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne, o kita dalis dar tebėra pas vienintelę įpėdinę — jauniausiąją dukterį Nataliją Tarasenkaitę.
Apybraižoje panaudoti ir žmonių, pažinojusių P. Tarasenką, atsiminimai, taip pat sudėtos nuotraukos iš Tarasenkų šeimos albumo.
Knygos pabaigoje yra pateikiama P. Tarasenkos veikalų bei straipsnių apie jį ir jo darbus bibliografija, rankraštinė ir įvairi dokumentinė medžiaga, susijusi su P. Tarasenka ir jo veikla, kuri apima laikotarpį nuo pirmosios publikacijos pasirodymo 1921 m. iki 1992-ųjų metų, kuomet buvo paminėtos P. Tarasenkos gimimo 100-osios metinės.

Kaina: 0,29 €
(1 Lt
)

 

 

Daiva Steponavičienė
„Sedula. Šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius“
+ muzikinis CD

Garsusis folklorinės muzikos kolektyvas „Sedula“ parengė scenografinį projektą: šešios atlikėjos apsivilko viduramžių moterų kostiumais, rekonstruotais pagal XV a. pab. – XVI a. pr. archeologinius radinius. Bukletas lietuviškai ir angliškai pasakoja apie naujuosius „Sedulos“ drabužius, apavą ir aksesuarus bei vėlyvųjų viduramžių Lietuvos moterų madas. Kompaktiniame diske sudėtos 33 „Sedulos“ dainos iš penkių teminių koncertinių programų.
Projekto autorė – Daiva Steponavičienė, konsultantės – dr. Saulė Urbanavičienė ir dr. Vida Kulikauskienė, kalbos redaktoriai – Roma Sabaliauskienė (lietuvių) ir Valerie Wattenberg (anglų), vertėja – Zita Jarašienė, fotografas - Vygintas Skaraitis, viršelio dizainerė – Alicija Makauskaitė. Kompaktinio disko garso režisierius – Sigitas Mickis, muzika įrašyta studijoje „Pianola“.
Projektą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kostiumų rekonstrukciją – Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, rėmėjai – Valdovų rūmų paramos fondas ir „TV per savaitę“.

Spalvotos iliustracijos, tekstas lietuvių ir anglų kalbomis.

Tiražas baigėsi.....