Įvadas

2002 metų kovo mėnesį Vilniuje pradėti Karaliaus Mindaugo tilto statybos darbai. Statybos metu buvo rekonstruojamos ir Karaliaus Mindaugo tilto prieigose buvusios gatvės. Kairiajame Neries krante rekonstruotos T. Vrublevskio ir Arsenalo gatvės bei Žygimantų gatvės rytinė dalis. Dešiniajame Neries krante – Rinktinės gatvės dalis nuo Neries krantinės iki “Žalgirio stadiono bei Rinktinės – A. Juozapavičiaus gatvės sankryža ir Olimpiečių gatvės vakarinė dalis. Statant Karaliaus Mindaugo tiltą bei rekonstruojant gatves tilto prieigose žemės darbai buvo atliekami apie 8 ha plote.

Statybų vietose Lietuvos pilių tyrimo centro archeologai žvalgė ir tyrinėjo kultūrinį sluoksnį, stebėjo žemės darbus. Archeologiniams tyrimams vadovavo Pilių tyrimo centro archeologas Egidijus Ožalas.

Karaliaus Mindaugo tilto ir jo prieigų rekonstrukcijos projektai suderinti Kultūros vertybių apsaugos departamente. Tenka pastebėti, kad Karaliaus Mindaugo tilto prieigų rekonstrukcijos projektas paruoštas ir suderintas neatsižvelgus į miesto sklypų istorinę – urbanistinę raidą. Gatvių rekonstrukcijos projektas galėjo būti įgyvendintas tik tuo atveju, jei žemės darbai bus atliekami mechanizuotai. Nuoseklūs archeologiniai tyrimai 8 ha plote, esant jau suderintiems tilto statybos ir gatvių rekonstrukcijos projektams bei terminams, buvo negalimi. Juolab, kad gatvių rekonstrukcija abiejuose Neries krantuose vyko vienu metu. Pagrindinis dėmesys skirtas archeologijos objektų apsaugai. Aptikus per pastaruosius du šimtmečius nesunaikintą ankstyvesnio kultūrinio sluoksnio dalį ar statinius, kuriems negrėsė sunaikinimas, pastarieji buvo dengiami geotekstile ir vėl užpilami smėliu. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai buvo atliekami tik ties atskirais archeologijos objektais ir tik tuomet, jei šiems grėsė sunaikinimas. Derantis su statybų bendrovėmis, koreguotos darbų apimtys ir terminai, dalis žemės darbų atlikta rankiniu būdu.

Karaliaus Mindaugo tilto prieigų rekonstrukcija apėmė skirtingą istorinę – urbanistinę raidą turinčias miesto dalis bei sklypus. Skyrėsi žvalgomų archeologijos objektų chronologija ir pobūdis.

Neries pakrantėse ties statomu Karaliaus Mindaugo tiltu žvalgytas iki 5,7 m storio XIX – XX a. kultūrinis sluoksnis.

Abiejuose Neries krantuose rekonstruojant Karaliaus Mindaugo tilto prieigose esančias gatves, atkastos XVa. – XIX/XXa. mūrinių statinių liekanos. Paminėtinos dešiniajame Neries krante ties Rinktinės ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryža aptiktos dviejų, XVIa. antrąja puse ir XVII/XVIIIa. datuotinų, gamybinės paskirties krosnių liekanos. Krosnyse degta statybinė keramika. Neries pakrantėje, dabartinėje Olimpiečių gatvėje, atkasti XVII – XXa. stovėjusių mūrinių pastatų pamatai. Kairiajame Neries krante, Žygimantų gatvėje, atkasti XVa. pradžia ir XVa. pab./XVIa. pradžia datuojami mūrų fragmentai. Šie mūrai priskirtini ties Neries upe buvusios kunigaikščių Radvilų valdos statiniams. T. Vrublevskio, Arsenalo ir Žygimantų gatvėse atkastos XVIII – XIXa. miesto inžinerinės komunikacijos, atidengti XVII/XVIII – XIXa. pradžios mūrinių ir medinių statinių pamatai, gatvių XIX a. grindinių fragmentai.

Dešiniajame Neries krante, ties XVI – XIXa. pradžioje veikusiomis senosiomis Vilniaus žydų kapinėmis, aptikta žmonių kaulų. Žmonių kaulai išblaškyti XXa. viduryje naikinant senąsias žydų kapines bei šimtmečio antroje pusėje kapų teritorijoje statant naujus pastatus, tiesiant gatves ir inžinerines komunikacijas. Dalis žmonių palaikų, naikinant kapines, buvo suversta į duobes. Kartu su žmonių palaikais rasti antkapinių lentelių fragmentai su ivrito įrašais. Dešiniajame Neries krante aptikti daugiau nei 700 asmenų palaikai.

Kairiajame Neries krante, ties Žygimantų – Arsenalo - T. Vrublevskio gatvių sankryža atkasta II–jo Pasaulinio karo tarybinės armijos karių kapavietė. Kapavietėje palaidotų penkių karių palaikai perlaidoti Antakalnio karių kapinėse.

T. Vrublevskio gatvėje, ties gyvenamuoju namu nr. 6, aptikta XVI a. vidurio keramikos dirbinių sąvarta. Į bevardžio upeliuko išgraužą buvo suversti renesanso laikotarpio kokliai, indų šukės, čerpių ir grindų plytelių fragmentai, plytgaliai.

2002 metais statant karaliaus Mindaugo tiltą bei rekonstruojant tilto prieigose esančias gatves, kultūriniame sluoksnyje rasta per 10.000 XVI – XIX a. keramikos dirbinių bei jų fragmentų, 269 monetos, 43 švino plombos, 97 švino kulkos, 119 metalinių sagų, 2 medaliukai ir kt. radiniai. Didžiausia archeologinių dirbinių dalis rasta T. Vrublevskio gatvėje.

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų teritorijos planas

2002 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų Karaliaus Mindaugo tilto prieigose ataskaita paruošta 8 dalimis. Tai lėmė tiek sukauptos medžiagos apimtys, tiek skirtinga archeologijos objektų chronologija ir pobūdis. Karaliaus Mindaugo tilto prieigų rekonstrukcija apėmė skirtingą istorinę – urbanistinę raidą turinčias miesto dalis bei sklypus. Ataskaitą sudaro šios dalys:


1. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. I dalis. Karaliaus Mindaugo tilto atramos
  Radinių sąrašas
2. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. II dalis. Dešinysis Neries krantas. Olimpiečių gatvės rekonstrukcija

3. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. III dalis. Dešinysis Neries krantas. Rinktinės gatvės rekonstrukcija

4. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. IV dalis. Dešinysis Neries krantas. Rinktinės ir Olimpiečių gatvių rekonstrukcija ties žydų senosiomis kapinėmis

5. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. V dalis. Dešinysis Neries krantas. Gamybinės paskirties krosnys ties Rinktinės ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryža

6. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. VI dalis. Kairysis Neries krantas. Arsenalo gatvės rekonstrukcija
Nuotraukos
7. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. VII dalis. Kairysis Neries krantas. Žygimantų gatvės rekonstrukcija
Radinių apžvalga
8. Karaliaus Mindaugo tilto prieigos. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Ataskaita. VIII dalis. Kairysis Neries krantas. T. Vrublevskio gatvės rekonstrukcija