Senasis Vilnius

Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“

Jau daugiau nei dešimtmetį Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ specialistai tiria Vilniaus Aukštutinės ir Žemutinės pilies teritoriją. Pilies sienos, bokštai, rūmai, bažnyčios ir kiti pastatai buvo remontuojami, perstatomi po gaisrų ar keičiantis jų šeimininkams, pritaikant juos prie naujų šeimininkų skonio ir reikalavimų. Žemutinės pilies teritorijoje susidarė 6-8 metrų nepaprastai turtingas radiniais kultūrinis sluoksnis. Dirbdami kartu su Habil. dr. Adolfu Tautavičiumi, Habil. dr. Vytautu Urbanavičiumi, Dr. Napoleonu Kitkausku mūsų jaunesnės kartos tyrėjai sukaupė nemažą patirtį. Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ laimėjo konkursą atlikti ir koordinuoti tyrimo darbus įgyvendinant Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių rūmų Žemutinėje pilyje atkūrimo projektą. Dr. N. Kitkauskas paskirtas Projekto moksliniu vadovu. Pilies kultūrinį sluoksnį bei atkastus senuosius mūrus tyrinėja archeologai bei architektai, rašytinius šaltinius - istorikų grupė, o surastus radinius konservuoja ir restauruoja aukščiausios kvalifikacijos restauratoriai. 2003 metais įkurta dendrochronologijos laboratorija, vadovaujama Dr. Rūtilės Pukienės, nustato surastos medienos amžių.

Tyrėjų darbo rezultatai publikuojami nuo 1989 m. mūsų leidžiamame tęstiniame leidinyje „Vilniaus Žemutinės pilies rūmai“, bei kituose leidiniuose. PTC specialistai yra išspausdinę ne vieną darbą atskiru leidiniu: Habil. dr. Adolfo Tautavičiaus „Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.)“, „Lietuvos archeologijos bibliografija. 1782-1998“; Dr. Gintauto Rackevičiaus „Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a.“; Eduardo Remeco „Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga)“; Dr. Stasio Samalavičiaus „An outline of Lithuanian history“, „Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia“; Daivos Steponavičienės „Petras Tarasenka“ ir kt.

Nuolat dalyvaujame ne tik Lietuvos, ar užsienio mokslinėse konferencijose, bet ir jas organizuojame. Tyrėjų pranešimai ir konferencijų medžiaga skelbiama įvairuose moksliniuose bei mokslo populiarinimo leidiniuose.

Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ tyrinėja ne tik Valdovų rūmų teritoriją, bet ir kitus objektus: Katedros požemius ir jos aikštę, Aukštutinę pilį, Vilniaus senamiestį, Tuskulėnų dvaro teritoriją - KGB nužudytų aukų paieškos, Medininkų pilį, įvairių Lietuvos senkapių tyrimus ir t.t.

Sėkmingo mūsų darbo rezultatas - kompleksiškai tiriamos Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų liekanos ir sukaupta medžiaga rūmams atkurti.

Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ bendradarbiauja su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmais bei Valdovų rūmų paramos fondu, kuris remia mokslinius tyrimus, ekspedicijas, medžiagos apie Valdovų rūmus leidybą, Valdovų rūmų radinių ir meno vertybių restauravimą ir kitus su Valdovų rūmų atkūrimu susijusius projektus.

Tirdami Žemutinės pilies valdovų rūmus, vieną iš svarbiausių Lietuvos objektų, mes įgijome didžiulę patirtį, subūrėme aukščiausios kvalifikacijos ir patirties archeologų, architektų, istorikų, restauratorių kolektyvą, bei sukūrėme didelę materialinę bazę - Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ gali atlikti išsamius istorinius, archeologinius, architektūrinius ir menotyrinius tyrimus, konservuoti bei restauruoti archeologinius radinius.

Valdovų rūmų kiemo tyrimai

Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ įsteigtas 1993 m. Steigėjas Lietuvos Istorijos institutas. Pagrindinis centro uždavinys - kompleksiškai ištirti Vilniaus žemutinėje pilyje esančias Valdovų rūmų liekanas ir sukaupti medžiagą rūmams atkurti.

Vykdydamas Lietuvos Mokslų Akademijos prezidiumo nutarimą, institutas šiam uždaviniui atlikti sudarė specialų Archeologinių ūkiskaitinių darbų sektorių, kuris 1991 metais reorganizuotas į Pilių istorijos skyrių. Šis skyrius ir tapo ne pelno organizacija Pilių tyrimo centru. Mokslinius abiejų įstaigų ryšius koordinuoja bendra taryba. Nuo 1997 m., LR vyriausybės potvarkiu Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, kartu su visomis ne pelno organizacijomis, tapo viešąja įstaiga.

© Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ 2004/2009